ویدیو های بیمارستان ایرانیان

  دکتر بانکی – نوروپاتی

  
  ۲۳ آذر, ۱۴۰۲

  دکتر بانکی – MS

  
  ۲۳ آذر, ۱۴۰۲

  دکتر بانکی – سندروم پای بی قرار

  ۲۳ آذر, ۱۴۰۲

  دکتر بانکی – میاستنی گراویس

  ۲۳ آذر, ۱۴۰۲

  دکتر بانکی – تیک عصبی

  ۲۳ آذر, ۱۴۰۲

  دکتر بانکی – ادامه پارکینسون

  ۲۳ آذر, ۱۴۰۲

  دکتر بانکی – کمر درد

  ۲۳ آذر, ۱۴۰۲

  پارکینسون

  ۲۳ آذر, ۱۴۰۲

  دکتر بانکی – ادامه سر درد

  ۲۳ آذر, ۱۴۰۲

  دکتر بانکی – سرگیجه

  ۲۳ آذر, ۱۴۰۲

  دکتر بانکی – ادامه سرگیجه

  ۲۳ آذر, ۱۴۰۲

  پارکینسون

  ۲۳ آذر, ۱۴۰۲