برنامه استراتژیک

برنامه استراتژیک بیمارستان

سیاست های اصلی بیمارستان
ردیفحیطهعناوین سیاست اصلیسیاست های بالادستیذینفعان کلیدی
۱ایمنی بیمار توجه و تمرکز بیمارستان بر حفظ و ارتقای ایمنی بیمار و کارکنان می باشد استانداردهای ایمنیبیماران، همراهان و کارکنان
۲حقوق گیرندگان خدمتنهادینه کردن فرهنگ رعایت حقوق گیرندگان خدمت در راستای افزایش رضایتمندی مراجعین و ارتقای ایمنی بیماران و کارکنان رسیدگی به شکایت بیمارانمنشور حقوق بیماربیماران، همراهان و کارکنان
۳کنترل عفونتپیاده سازی نظام مدیریت و کنترل عفونت های بیمارستانی و فراهم سازی اقدامات و امکانات پیشگیرانه و تمهیدات لازم در بیمارستان ایرانیان رعایت شستن دست در پنج موقعیت ، جزء اصول و ارزش های موازین بهداشتی در نظر گرفته شده است و کارکنان در این زمینه آموزشهای لازم را می بینند .استاندارهای ایمنیاستانداردهای اعتبار بخشیبیماران، همراهان و کارکنان
۴بهداشت محیطکاهش مصرف کاغذ( پسماند های خشک ) در بیمارستان و سیستمی کردن چک لیست ها و فرم هااستانداردهای اعتبار بخشیبیمارستان ، کارکنان
۵ارتقای سلامتبیمارستان علاوه بر تلاش در دستیابی به اصول ماموریتی خود ، به سلامت بیماران و کارکنان نیز اهتمام داشته و تلاش خود را جهت انجام فعالیت های آموزش سلامت به بیماران و کارکنان ادامه می دهد .بیماران ، همراهان ، کارکنانبیماران، همراهان و کارکنان
۶مدیریت خطا و خطرتلاش برای مدیریت خطاهای درمانی و مراقبتی در جهت افزایش همکاری پزشکان و کارکنان در زمینه ی گزارش خطا و انجام اقدامات پیشگیرانه خطا و اجتناب از رخداد وقایع ناخواستهمبتنی بر سیاست های بالادستی ، مدیریت خطا و خطرکلیه ی کارکنان و پزشکان و بیماران