افتخارات

بیمارستان روانپزشکی ایرانیان

افتخارات بیمارستان

گواهینامه درجه یک اعتبار بخشی ملی

اولین بیمارستان روانپزشکی دارنده گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ در ایران