دکتر محمدرضا گلستانی

مدیر عامل و مسئول فنی بیمارستان روانپزشکی ایرانیان

آقای دکتر محمدرضا گلستانی

  • تخصصمتخصص بیهوشی
  • محل استقرار ساختمان اصلی، طبقه اول، دفتر ریاست