هیئت مدیره و مدیران اجرایی

مسئول فنی

آقای دکتر محمدرضا گلستانی

 • تخصصمتخصص بیهوشی
 • محل استقرار ساختمان اصلی، طبقه اول، دفتر ریاست

مدیریت

آقای دکتر مجید حضرتی زاده

 • تخصصپزشک عمومی
 • شماره تماسداخلی ۲۴۵
 • محل استقرارساختمان اصلی، طبقه اول،‌ دفتر مدیریت

اعضاء هیئت مدیره

 • دکتر صحبت اله عبدی (متخصص روانپزشکی)رئیس هیئت مدیره
 • دکتر محمدرضا گلستانی (متخصص بیهوشی)مدیر عامل
 • دکتر موثقی (فوق تخصص قلب و عروق)نایب رئیس هیئت مدیره
 • دکتر منوچهر جشنانی (متخصص روانپزشکی)عضو هیئت مدیره
 • دکتر حسن خویی (متخصص داخلی مغز و اعصاب)عضو هیئت مدیره
 • دکتر رشید حسینی (متخصص روانپزشکی)عضو هیئت مدیره
 • دکتر مجید حضرتی زاده (پزشک عمومی)عضو هیئت مدیره

قائم مقام مسئول فنی

آقای دکتر مجید حضرتی زاده (پزشک عمومی)

 • تخصصپزشک عمومی
 • شماره تماسداخلی ۲۴۵
 • محل استقرارساختمان اصلی، طبقه اول، دفتر مدیریت

معاون درمان

آقای دکتر مجید حضرتی زاده (پزشک عمومی)

 • تخصصپزشک عمومی
 • شماره تماسداخلی ۲۴۵
 • محل استقرارساختمان اصلی، طبقه اول، دفتر مدیریت