معرفی مسئولین بیمارستان

معرفی مسئولین

 
معرفی مسئولین بیمارستان ایرانیان
نام و نام خانوادگیسمت در بیمارستانمختصری از شرح وظایفتحصیلاتعکس
معصومه فرید جمالمدیر خدمات پرستاریمدیریت پرستاری بیمارستان ایرانیانکارشناس پرستاری
الهام باباییمددکار اجتماعی ، مسئول بهبود کیفیت و حقوق گیرندگان خدمت۱- تعیین اهداف و استراتژی های دفتر بهبود کیفیت برنامه ریزی در جهت استقرار و اجرای برنامه های بهبود کیفیت۲- مشارکت در تدوین برنامه استراتژیک، رسالت و چشم انداز بیمارستان با تیم مدیریت اجرایی و علمی بیمارستان۳- تدوین، جمع آوری و پایش شاخص های کلیدی بهبود کیفیت بیمارستان۴- هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در بیمارستان.۱- کارشناسی علوم اجتماعی و کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی۲- گواهی دوره تخصصی مهندسی کیفیت از سازمان مدیریت صنعتی۳- گواهی شرکت در دوره آموزشی روان درمانی شناخت درمانی(CBT) به مدت ۱۱۰ ساعت از دانشگاه تهران
ویدا یزدانیکارشناس هماهنگ کننده ایمنی
 • ارزشگذاری فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان
 • اجرایی نمودن مصوبات ایمنی بیمار با توجه به استانداردهای اعتباربخشی
 • اجرایی نمودن مصوبات ایمنی بیمار با توجه به کتاب راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار (ویرایش سوم)
 • ایجاد محیطی امن جهت بیماران بستری
کارشناس پرستاری
لیلا حاجی سلطانیکارشناس مسئول تغذیه، مسئول ارتقاء سلامت، مسئول کمیته های بیمارستان
 • انجام مشاوره های تغذیه
 • مدیریت خدمات غذایی
 • آموزش های رژیم درمانی بیماران
کارشناس تغذیه و رژیم درمانی
هدی متشفیمسئول فنی داروخانهمسئول فنی داروخانهدکترای حرفه ای داروسازی / فوق لیسانس کلینیکال نوروفارماکولوژی
مریم جمشیدیمسئول بهداشت حرفه ای
 • تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات در جلسات کمیته ارزیابی ریسک در واحد های مختلف بیمارستان
 • شناسایی شغلهای موجود در بیمارستان و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زیان آور محیط کار
 • شناسایی عوامل زیان آور محیط کار، پیگیری در خصوص اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی
 • تهیه MSDS مواد شیمیایی مورد استفاده در بخش های مختلف و آموزش آنها به پرسنل در معرض عوامل شیمیایی
 • برچسب گذاری مواد شیمیایی و نظارت بر طبقه بندی مناسب محلولهای شیمیایی
 • نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی متناسب با هر بخش بیمارستان و همچنین نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار
کارشناسی بهداشت حرفه ای
امیرحسین ربانیانسوپروایزر آموزشی بیمارستانسوپروایزر آموزشی پرستاری است که مسئولیت فعالیت های آموزشی و پرستاری را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد، شرح وظایف سوپروایزر آموزشی به شرح زیر می باشد:
 • شناسایی و تعیین اهداف آموزشی تعیین نیازهای آموزشی اولویت بندی نیازهای آموزش
 • تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی در راستای اهداف کلان بیمارستان
 • ثبت و گزارش کلی فعالیت های آموزشی و نتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری
 • کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری در برنامه های آموزشی
 • شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری
 • تعیین و اندازه گیری شاخص های آموزشی
 • مشارکت در برنامه های بازدید و ارزیابی بیمارستان
کارشناسی پرستاری - کارشناسی ارشد مدیریت و فرماندهی ستاد
صبا توانامسئول واحد بهداشت محیط
 • نظارت بر سلامت آب آشامیدنی بیمارستان
 • نظارت بر ایمنی و بهداشت مواد غذایی بیمارستان
 • بررسی و بازدید روتین از بخش های بستری بیمارستان،‌ همکاری و هماهنگی با مدیران و مسئولین قسمتهای مختلف در حیطه ی شغلی و وظایف سازمانی تعیین شده
 • نظارت بر حسن اجرای قانون مدیریت پسماند
 • نظارت بر صحت گندزدایی تجهیزات
مهندسی بهداشت محیط
مهندس شیما گلستانیمسئول تجهیزات پزشکی، مسئول فنی تجهیزات و ملزومات پزشکی

وظایف دپارتمان:

 • مدیریت گازهای طبی
 • آموزش کاربری تجهیزات پزشکی به کاربران
 • نگهداری پیشگیرانه تجهیزات پزشکی
 • نظارت بر فرآیند تعمیر، سرویس، کنترل¬کیفی و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی
 • نظارت بر فرآیند تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی
 • پیاده سازی ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی از سوی دانشگاه
کارشناسی مهندسی پزشکی-بیوالکتریک
مریم برومند جاویدمسئول واحد کاردرمانی مسئول واحد آتشنشانیراه اندازی و مسئولیت واحد کاردرمانی بیمارستان ایرانیان از سال ۱۳۸۲کارشناس کاردرمانی