بخش ۴ (اتاق های VIP و خصوصی)

اتاق های خصوصی و VIP

  • رئیس بخشجناب آقای دکتر صحبت اله عبدی
  • سر پرستار بخشخانم مهروش فرخ راد
  • تعداد تخت ها۲۳ تخت