بخش ۱ مردان

بخش ۱ مردان

  • رئیس بخشجناب آقای دکتر محمد ابراهیم واحد
  • سر پرستار بخشخانم افروز مزینان
  • تعداد تخت ها۴۰ تخت