بخش اختصاصی ۲

بخش اختصاصی ۲

  • رئیس بخشجناب آقای دکتر اسلامی
  • سر پرستار بخشخانم زهرا سالاری
  • تعداد تخت ها۴۰ تخت