بخش اختصاصی ۱

بخش اختصاصی ۱

  • رئیس بخشجناب آقای دکتر اسلامی
  • سر پرستار بخشخانم کبری خلیل پور
  • تعداد تخت ها۳۸ تخت