بخش ۳ زنان

بخش ۳ زنان

  • رئیس بخشجناب آقای دکتر منوچهر جشنانی
  • سر پرستار بخشخانم فرشته فرح آبادی
  • تعداد تخت ها۳۰ تخت