دکتر پرویز مظاهری

شماره نظام پزشکی: 20768
متخصص روانپزشکی