دکتر هوشنگ شفیعی

شماره نظام پزشکی: 5835
متخصص بیماری‌های داخلی