دکتر مهدی پورنامداری

شماره نظام پزشکی: 78426
متخصص روانپزشکی