دکتر مصطفی خرومرودی

شماره نظام پزشکی: 59668
متخصص روانپزشکی