دکتر محمد منائی

شماره نظام پزشکی: 44134
متخصص روانپزشکی