دکتر محمدرضا گلستانی

شماره نظام پزشکی: 49887
متخصص بیهوشی

 عناوین شغلی:

  • رئیس و مدیرعامل بیمارستان روانپزشکی ایرانیان
  • مسئول فنی / مسئول ایمنی  بیمارستان روانپزشکی ایرانیان