دکتر فرشید عظیمی

شماره نظام پزشکی: 60360
متخصص روانپزشکی