دکتر صحبت اله عبدی

شماره نظام پزشکی: 14274
متخصص روانپزشکی