دکتر شاپور پرخیده

شماره نظام پزشکی: 12909
متخصص روانپزشکی