دکتر سید حمید مرتضوی

شماره نظام پزشکی: 42031
متخصص روانپزشکی