دکتر سعیده سرجمعی

شماره نظام پزشکی: 43341
متخصص روانپزشکی