دکتر امین میری

شماره نظام پزشکی: 115376
متخصص روانپزشکی