دکتر وحید ابراهیم زاده

شماره نظام پزشکی: 35946
متخصص روانپزشکی