دکتر محمد مهران پورسینا

شماره نظام پزشکی: 58400
متخصص داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی)