دکتر محمدحسین صادقی یارندی

دكترای علوم آزمايشگاهی
شماره نظام پزشکی: 701-آ-ع