دکتر مجید حضرتی زاده

شماره نظام پزشکی: 71653
پزشک عمومی

عناوین شغلی:

  • مدیریت بیمارستان بیمارستان روانپزشکی ایرانیان
  • قائم مقام مسئول فنی بیمارستان روانپزشکی ایرانیان