دکتر مجیدرضا فرنیا

شماره نظام پزشکی: 89552
متخصص روانپزشکی