دکتر مجتبی ارحام صدر

شماره نظام پزشکی: 113467
متخصص روانپزشکی