دکتر فاطمه وکیلیان

شماره نظام پزشکی: 124165
متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)