دکتر فاطمه غلامی رومیان

شماره نظام پزشکی: 116142
متخصص روانپزشکی