دکتر علی نمازی

شماره نظام پزشکی: 99157
متخصص جراحی مغز و اعصاب