دکتر علی امینی

شماره نظام پزشکی: 77840
متخصص روانپزشکی