دکتر علی اکبر بند شاهی

شماره نظام پزشکی: 32403
متخصص روانپزشکی