دکتر شیرزاد خیر اندیش

شماره نظام پزشکی: 86405
متخصص روانپزشکی