دکتر شمس اله عمید

شماره نظام پزشکی: 7070
متخصص روانپزشکی