دکتر سید مهدی صابری

شماره نظام پزشکی: 27823
متخصص روانپزشکی