دکتر سید کاظم ملکوتی

شماره نظام پزشکی: 24769
متخصص روانپزشکی