دکتر سید رشید حسینی

شماره نظام پزشکی: 258650
متخصص روانپزشکی