دکتر سید احمد فاضلی

شماره نظام پزشکی: 21670
متخصص روانپزشکی