دکتر ساحل همتی

شماره نظام پزشکی: 31787
متخصص روانپزشکی