دکتر حشمت اله رحیمی

شماره نظام پزشکی: 78363
متخصص روانپزشکی