دکتر حسین پور محمود

شماره نظام پزشکی: 46199
متخصص روانپزشکی