دکتر جمشید قادری

شماره نظام پزشکی: 35946
متخصص روانپزشکی