دکتر بهمن شاه ویسی

شماره نظام پزشکی: 50224
متخصص روانپزشکی