دکتر امیر سبزواری

شماره نظام پزشکی: 27515
متخصص روانپزشکی