دکتر افشین طیبی

شماره نظام پزشکی: 44154
متخصص روانپزشکی