دکتر ابوالفضل احیایی

شماره نظام پزشکی: 47312
متخصص روانپزشکی