دکتر آرمان بنیادی

شماره نظام پزشکی: 42818
متخصص روانپزشکی