محوطه بزرگ و مفرح بیمارستان همراه با وسایل ورزشی مناسب

محوطه بزرگ و مفرح بیمارستان همراه با وسایل ورزشی مناسب